ПРЕПОРУКЕ

Републички ниво
Покрајински ниво
03.00. Министарство унутрашњих послова
06.00. Министарство правде
08.04. Агенција за квалификације
09.01. Републички завод за заштиту споменика културе
14.00. Министарство спољних послова
17.00. Републичка дирекција за имовину
18.00. Републички геодетски завод
20.00. Завод за интелектуалну својину
21.00. Центар за разминирање
28.00. Регулаторно тело за електронске медије
124.00. Привредна комора Србије
140.00. Народна банка Србије
264.00. Министарство информисања и телекомуникација
336.00. Министарство туризма и омладине
Извештаји о спроведеним активностима на оптимизацији административних поступака
202.00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

202.00

PR_202.00.0001 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на привремени програм газдовања приватним шумама

PR_202.00.0002 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности за коришћење строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа (стабла, подмлатка и семена)

PR_202.00.0003 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на пројекат рекултивације шумског земљишта на којима се налази одлагалиште јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја

PR_202.00.0004 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на основе газдовања шумама као и на измене допуне основа

PR_202.00.0005 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме и уређивања изворишта вода у шумским екосистемима

PR_202.00.0006 – Поједностављење административног поступка додељивања дозначног жига стручним лицима

PR_202.00.0007 – Поједностављење административног поступка установљавања ловишта

PR_202.00.0008 – Спајање поступка издавања сагласности на ограђивање ловишта са поступком издавања сагласности на ловну основу, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи

PR_202.00.0008_202.00.0009 – Спајање поступака издавања сагласности на ловну основу, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи са поступком издавања сагласности за ограђивања ловишта

PR_202.00.0010 – Укидање административног поступка издавања сагласности за лов ловостајем заштићених врста на неловним површинама и површинама ван ловишта

202.01 ЈП „Војводинашуме“

PR_202.01.0001 – Поједностављење поступка издавања услова за израду просторног плана

PR_202.01.0003 – Поједностављење поступка давања на коришћење шумског земљишта и утврђивање накнаде

PR_202.01.0004 – Поједностављење поступка давање сагласности управљача за спровођење активности у заштићеним подручјима

202.02 ЈП „Воде Војводине“

PR_202.02.0001 – Поједностављење административног поступка издавања водних услова (ван обједињене процедуре)

PR_202.02.0002 – Поједностављење административног поступка издавања мишљења у поступку издавања водних услова (ван обједињене процедуре)

PR_202.02.0003 – Поједностављење административног поступка издавања водне сагласности

PR_202.02.0004 – Поједностављење административног поступка издавања водне дозволе

PR_202.02.0005 – Поједностављење административног поступка издавања извештаја у поступку издавања водне дозволе

PR_202.02.0006 – Поједностављење административног поступка достављања података о количини захваћених и испуштених вода и хемијској анализи испуштених вода

PR_202.02.0007 – Поједностављење административног поступка издавања дозволе за привредни риболов

PR_202.02.0008 – Поједностављење административног поступка издавања дозволе за „бућку“

206.00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

206.00

PR_206.00.0001 – Поједностављење административног поступка издавање сагласности на програм управљања рибарским подручјем

PR_206.00.0002 – Поједностављење поступка издавања дозволе за сакупљање и/или транспорт отпада на територији АП Војводине

PR_206.00.0003 – Поједностављење поступка издавања дозволе за управљање отпадом

PR_206.00.0004 – Поједностављење поступка давање сагласности на планове управљања за заштићених подручја од покрајинског значаја

PR_206.00.0005 – Поједностављење административног поступка издавање сагласности на акт о унутрашњем реду и чуварској служби за заштићена подручја од покрајинског значаја

PR_206.00.0006 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на акт о унутрашњем реду и чуварској служби за заштићена подручја од покрајинског значаја

PR_206.00.0007 – Поједностављење административног поступка утврђивања испуњености услова за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса

PR_206.00.0008 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на привремени програм управљања рибарским подручјем

PR_206.00.0009 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на годишњи програм управљања рибарским подручјем

PR_206.00.0010 – Поједностављење административног поступка утврђивања испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине

PR_206.00.0011 – Поједностављење административног поступка издавања дозволе за селективни риболов

PR_206.00.0013 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на пројекат санације и рекултивације комуналних депонија

PR_206.00.0014 – Поједностављење административног поступка издавање интегрисана дозвола

PR_206.00.0015 – Поједностављење административног поступка ревизије података у интегрисаној дозволи

PR_206.00.0016 – Поједностављење административног поступка продужења важности интегрисане дозволе

PR_206.00.0017 – Поједностављење административног поступка за престанак важења интегрисане дозволе

PR_206.00.0018 – Поједностављење административног поступка издавања дозволе за риболов у научноистраживачке сврхе и електрориболов

PR_206.00.0019 – Поједностављење административног поступка одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

PR_206.00.0020 – Поједностављење административног поступка издавања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

PR_206.00.0021 – Поједностављење административног поступка ажурирање студије о процени утицаја

PR_206.00.0022 – Поједностављење административног поступка давање мишљење на одлуку или извештај о изради стратешке процене утицаја на животну средину

206.01 Покрајински завод за заштиту природе

PR_206.01.0001 – Поједностављење административног поступка издавања решења о условима заштите природе

PR_206.01.0002 – Поједностављење административног поступка издавања мишљења о испуњености услова заштите природе

PR_206.01.0003 – Поједностављење административног поступка издавања мишљења на план управљања заштићеним подручјем

PR_206.01.0004 – Поједностављење административног поступка издавања мишљења о могућностима за отклањање штете коју проузрокују дивље врсте

PR_206.01.0006 – Поједностављење административног поступка давања информације о потенцијалним заштићеним вредностима на локацији

PR_206.01.0007 – Поједностављење административног поступка издавања мишљења на програм управљања заштићеним подручјем

211.00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

PR_211.00.0001 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за извођење примењених геолошких истраживања

PR_211.00.0002 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за извођење примењених геолошких истраживања минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0003 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за продужење рока извођења примењених геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса

PR_211.00.0004 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за извођење примењених геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса према анексу пројекта

PR_211.00.0005 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за задржавање права на истражни простор по истеку истражног рока за извођење примењених геолошких истраживања минералних сировина

PR_211.00.0006 – Поједностављење административног поступка издавања потврде о резервама и/или ресурсима минералних сировина и подземних вода и геотермалних ресурса

PR_211.00.0007 – Поједностављење административног поступка утврђивањa експлоатационог простора и количине резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије

PR_211.00.0008 – Поједностављење административног поступка продужења рока одобрења за експлоатациони простор и количине резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије

PR_211.00.0009 – Поједностављење административног поступка за коришћење података и документације геолошких истраживања

PR_211.00.0010 – Поједностављење административног поступка за увид/омогућавање увида у катастар истражних простора, експлоатационих простора и поља, лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса, активираних и санираних рударских објеката

PR_211.00.0011 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за експлоатационо поље

PR_211.00.0012 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала и минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0013 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова

PR_211.00.0014 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина

PR_211.00.0015 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за употребу рударских објеката

PR_211.00.0016 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за пуштање рударских објеката у пробни рад

PR_211.00.0017 – Поједностављење административног поступка издавања дозволе за управљање рударским отпадом

PR_211.00.0018 – Поједностављење административног поступка давања обавештења о привременој обустави рударских радова

PR_211.00.0019 – Прописивање административног поступка трајне обуставе радова

PR_211.00.0020 – Поједностављење административног поступка преноса одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, одобрења за задржавање права на истражни простор, одобрења за експлоатационо поље и/или одобрења за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса

PR_211.00.0021 – Поједностављење административног поступка издавања потврде о гаранцији порекла минералне сировине за добијање грађевинских материјала и неметаличних минералних ресурсa за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0022 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе изградње и санације објеката рударске инфраструктуре

PR_211.00.0023 – Поједностављење административног поступка за престанак важења одобрења за примењена геолошка истраживања минералних сировина пре истека одређеног истражног рока

PR_211.00.0024 – Поједностављење административног поступка за престанак важења одобрења за експлоатациони простор и количину подземних вода или геотермалних ресурса

PR_211.00.0025 – Поједностављење административног поступка за престанак важења одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље

PR_211.00.0026 – Поједностављење административног поступка за престанак важења одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођења рударских радова

PR_211.00.0027 – Поједностављење административног поступка за престанак важења одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала и експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0028 – Поједностављење административног поступка за продужење рока одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала и експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0029 – Поједностављење административног поступка пријаве извођења рударских радова по техничким рударским пројектима и упрошћеним рударским пројектима

PR_211.00.0030 – Поједностављење административног поступка подношења извештаја о стању ресурса и резерви минералних сировина и ресурса и резерви подземних вода, као и геотермалних ресурса на одобреном истражном простору односно експлоатационом пољу

PR_211.00.0031 – Поједностављење административног поступка подношења извештаја о извршеној рекултивацији земљишта

PR_211.00.0032 – Поједностављење административног поступка издавања одобрења за измену граница одобреног експлоатационог поља

PR_211.00.0033 – Поједностављење административног поступка подношења годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања

PR_211.00.0036 – Поједностављење административног поступка подношења извештаја о минералним ресурсима за добијање природних грађевинских материјала

PR_211.00.0037 – Поједностављење административног поступка пријаве радова на геолошким истраживањима

PR_211.00.0038 – Поједностављење административног поступка евидентирања плаћања накнада за примењена геолошка истраживања

PR_211.00.0039 – Поједностављење административног поступка евидентирања плаћања накнада за задржавање права на истражни простор

PR_211.00.0040 – Поједностављење административног поступка евидентирања плаћања накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина за тромесечни период

PR_211.00.0041 – Поједностављење административног поступка евидентирања плаћања накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина за календарску годину

PR_211.00.0042 – Поједностављење административног поступка подношења годишњег оперативног плана

PR_211.00.0043 – Поједностављење административног поступка подношења годишњег извештаја о пословању