ЧЕСТА ПИТАЊА

Питања и одговори

1. Шта је Регистар административних поступака – РАП?

Регистар административних поступака (РАП) јесте јединствена, централизована, електронски вођена евиденција о административним поступцима који се спроводе у Републици Србији. РАП садржи све потребне информације о поступцима које привредни субјекти покрећу пред органима јавне управе, у циљу испуњења обавеза или остваривања права. Регистар је припремљен из угла корисника и представља јединствени шалтер јавне управе за све услуге које пружа.

 

Успостављање, управљање и вођење, као и садржина, начин коришћења и друга питања од значаја за управљање Регистром административних поступака дефинисани су Законо о регистру административних поступака („Службени гласник РС“, број 44 од 29. априла 2021.)

 

Регистру административних поступака (РАП) можете приступити преко рачунара, таблета или мобилног телефона, путем линка: https://rap.euprava.gov.rs/privreda/home. На порталу Регистра административних поступака омогућена је претрага пописаних административних поступака према кључној речи, делатности, институцији, као и преглед доступних пословних епизода.

2. Шта је административни поступак?

Административни поступак је управни и други поступак који спроводе државни органи и организације, органи и организације аутономних покрајина и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција, као и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења и који се покрећу по захтеву привредних субјеката и грађана ради остваривања одређеног права или испуњавања прописане обавезе, а који се уписује у Регистар административних поступака.

 

Административни поступак се односи на остваривање права, обавезa и правних интереса привредних субјеката и грађана у којима органи издају лиценце, дозволе, одобрења, сагласности, решења, уверења, потврде, сертификате, извештај, мишљење, обавештење, сведочанство, услове, декларацију, записник, личне и друге документе, изводе из службених евиденција или уносе достављене податке и документе у одређене јавне евиденције у складу са законом.

3. Шта је поједностављење административних поступака?

Поједностављење административних поступака подразумева процес анализе и сагледавања појединачних поступака и процеса кроз више параметара:

1) елиминација непотребне документације и сувишних корака;
2) повезивање међусобно условљених поступака – креирање пословних епизода;
3) оправданост финансијских издатака (таксе, накнаде и друге дажбине које странка мора да уплати како би поступак био спроведен);
4) оправданост рокова, одн. времена за поступање надлежних органа и спровођење поступка;
5) дигитализација поступка – омогућавање спровођења поступка електронским путем, одн. превођење појединих фаза или елемената поступка у електронску форму;
6) доступност правних лекова – омогућавање преиспитивања одлуке.

 

Циљ поједностављења је смањење трошкова у времену и новцу, како за кориснике тако и за јавну управу. Истовремено, на овај начин се унашређује правна сигурност, предвидљивост и уједначеност поступања целе јавне управе. Смањује се простор за корупцију, уводе се стандарди у пружању услуга, чиме се подиже углед целокупне јавне управе.

4. Шта је пословна епизода?

Пословна епизода представља скуп свих административних поступака и административних захтева (осталих услова пословања) који су у вези са одређеним, конкретним, пословним процесом/догађајем (енг. business event – отпочињање пословања, запошљавање радника, прибављање дозвола, прекогранично пословање, и сл.).

 

Обједињавањем повезаних поступака у оквиру пословне епизоде и њиховом дигитализацијом, постижу се значајне уштеде у времену и новцу, за грађане привреду али и јавну управу.

5. Шта је електронска услуга?

Електронска услуга (е-услуга) је услуга која је доступна посредством информационо-комуникационих технологија, одн. интернета. Постоје бројне класификације електронских услуга, а једна од устаљених подела је подела на услуге из области е-пословања (енг. E-commerce или E-business) и e-управе (услуге које грађанима и привреди пружа јавна управа). Разликујемо пет нивоа развоја електронске услуге:

1) информација – пружају се основне информације о процесу;

2) једносмерна интеракција – омогућено је преузимање обрасца, који се ручно попуњава;

3) двосмерна интеракција – омогућено је преузимање електронског обрасца који попуњава онлајн;

4) трансакција – омогућено извршење читавог процеса у електронском облику;

5) персонализација – омогућено извршење процеса у електронском облику уз подешавање персонализованих параметара (креирање подсетника, подешавање иницирања извршења процеса у дефинисаним временским интервалима, и сл.).

6. Како до е-услуга јавне управе у Републици Србији – постаните еГрађанин

Портал еУправа представља јединствено место свих електронских услуга у Републици Србији. На Порталу еУправа можете пронаћи информације и услуге за грађане, привреде и државу. На Порталу е-Управа доступне су електронске услуге разврстане према пружаоцима електронске услуге: https://euprava.gov.rs/sve-usluge.

 

Поред е-услуга на Порталу еУправа, е-услуге можете пронаћи и на интернет страницама сваког појединачног органа у чијој надлежности је спровођење одређеног поступка.

 

Како постати еГрађанин?

 

Услов за коришћење е-услуга, најчешће, јесте претходна електронска идентификација – представљање корисника у електронском домену. Као што се у идентификација у свакодневном животу врши путем одговарајућег идентификационог документа (лична карта, пасош, и др.), у електонском домену идентификација се врши путем одговарајуће шеме електронске идентификације. Најчешће шеме електронске идентификације су: идентификација корисничким именом и шифром, двофакторска аутентикација (eID) и идентификација електронским сертификатом – електронски потпис и електронски печат.

 

Идентификација корисничким именом и лозикнком подразумева идентификацију путем адресе за пријем електронске поште и шифре коју сами изаберете. Такође, од корисника се тражи и да достави доказ о идентитету – очитан, скениран или фотографисан лични документ (лична карта или пасош) на основу којег ће надлежни орган извршити проверу идентитета и потврдити електронску идентификацију.

 

Идентификација двофакторском аутентикацијом (eID) представља начин идентификације путем паметних уређаја – мобилног телефона или таблета. Како бисте извршили двофакторску аутентикацију потребно је претходно извршити регистрацију корисничким именом и лозинком и креирати властити налог у систему е-управе, а потом инсталирати апликацију ConsentID и на једној од 360 локација у 150 градова и општина преузмете параметре за двофакторску идентификацију (eID).

 

Упутство како да инсталирате мобилну апликацију ConsentID

Списак свих локација где можете да добијете параметре за eID

Мапа локација

 

Идентификација квалификованим електронским сертификатом подразумева индетификацију путем посебног сертификата (личне карте, посебне картице, USB) који издаје овлашћено сертификационо тело. Више информација о начину прибављања електронског сертификата можете пронаћи у оквиру питања 5.

 

Доступност услуга електронске управе најчешће је условљена нивоом поузданости шеме електронске идентификације. Према нивоу поузданости шеме електронске идентификације разликујемо: 1) шеме основног нивоа поузданости, чија сврха је да смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања (идентификација корисничким именом и лозинком); 2) шеме средњег нивоа поузданости, чија сврха је да значајно смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања (пријава мобилним телефоном – двофакторска аутентикација); 3) шеме високог нивоа поузданости, чија сврха је да онемогуће злоупотребу односно неистинито представљање (пријава квалификованим електронским сертификатом – електронски потпис, електронски шечат). Основни ниво поузданости омогућује коришћене ограниченог броја е-услуга, средњи ниво поузданости омогућава коришћење 98% е-услуга, а високи ниво поузданости омогућава коришћење свих е-услуга.

 

(Извор: euprava.gov.rs)

7. Где могу да извршим електронску идентификацију - Портал е-ИД?

Портал еИД је портал за електронску идентификацију која је неопходна уколико желите да користите е-услуге на Порталу е-Управа и другим порталима јавне управе. Порталу еИД можете приступити путем линка: https://eid.gov.rs/.

 

Како бисте могли да користите услуге електронске управе потребно је да на Порталу еИД извршите регистрацију и пријаву на систем. Више информација о начинима регистрације и пријаве на систем можете пронаћи на линку: https://eid.gov.rs/pomoc.

 

(Извор: eid.gov.rs)

8. Шта је квалификовани електронски сертификат, електронски потпис, електронски печат?

Квалификовани електронски сертификат

 

Квалификовани електронски сертификат је електронски документ који издаје сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Квалификовани електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ, јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

 

Сертификационо тело je правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим веб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу.

 

Сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате у Републици Србији су:

 

Свако сертификационо тело је на свом веб сајту поставило упутства и потребне кораке за успешно инсталирање софтвера.

 

Важно: За кориснике који желе да приступају преко прегледача Mozilla Firefox контактирајте свог издаваоца електронског сертификата ради добијања неопходних подешавања за инсталирање и рад њиховог сертификата у Mozilla Firefox интернет претраживачу.

 

Електронски потпис је квалификовани електронски сертификат физичког лица. Електронски потпис је скуп података у електронском облику који потврђује интегритет података који служе за идентификацију потписника и идентитет потписника.

 

За електронско потписивање неопходно је да поседујете квалификовани електронски сертификат и да је инсталиран на вашем рачунару у складу са Упутством сертификационог тела које вам је издало електронски сертификат.

 

За електронско потписивање захтева које подносите преко Портала еУправа, као и за електронско потписивање докумената у форматима .PDF и .XML потребно је да инсталирате програм за потписивање.

 

Важно:

 

Преузмите инсталцију:

 

 

За додатне информације о преузимању инсталације можете се обратити корисничком сервису Портала еУправа, путем линка: https://euprava.gov.rs/kontakt.

 

(Извор: euprava.gov.rs и eid.gov.rs)

 

Електронски печат је квалификовани електронски сертификат правног лица (мада електронски печат могу користити и физичка лица). Електронски печат је скуп података у електронском облику који потврђује интегритет података који служе за идентификацију печатиоца и који потврђују идентитет печатиоца.