Усвојен програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР”

Усвојен програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР”

17.07.2019.

Влaдa Рeпубликe Србиje је 11. јула 2019. године усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2019. – 2021. године.

Програм представља документ јавне политике којим се детаљније разрађују циљеви утврђени:

  • Стратегијом регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период од 2016. до 2020. године
  • Стратегијом подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
  • Националним програмом за сузбијање сиве економије
  • Акционим планом за спровођење Програма Владе
  • Акционим планом за спровођење иницијативе Партнертво за отворену управу у Републици Србији за период од 2018-2020. године

Програмом се први пут свеобухватно и системски приступа реформи јавне управе, у делу који се односи на повећање ефикасности у спровођењу административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних услуга привреди. Наведена реформа ће резултирати систематским поједностављењем административних поступака (оптимизацијом и укидањем сувишних административних поступака), као и успостављањем Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања. На тај начин ће се унапредити сигурност, транспарентност и предвидљивост пословног окружење, смањити удео укупних административних трошкова у БДП и сузити простор за корупцију.

Мере предвиђене Програмом биће спровођене у складу са динамиком утврђеном Акционим планом за спровођење Програма који представља саставни део усвојеног Програма (Прилог 1). Поред Акционог плана, Програм садржи и  Прилог 2 – Преглед усаглашених препорука у оквиру ког је дат преглед прве групе усаглашених препорука за укидање или оптимизацију 592 административнa поступка које спроводи 24 органa и организација, од чега ће чак 100 поступака бити у потпуности дигитализовано.

У складу са одредбама члана 38. Законом о планском систему Републике Србије, Програм са пратећим прилозима је објављен и на сајту Владе и порталу е-Управе.

Сличне вести

Врати се на почетак